Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

8

marec

FD/2020/117-332

22

január

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s TTSK

31

december

2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov- J.Czoborová

11

december

2020

Zmluva o výpožičke

24

november

2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve M.Barcaj, M.Závodská a Obec Rybky

1 2 3 4 343 344