Ochrana osobných údajov

Obec Rybky

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady ochrany osobných údajov“) upravujú spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov Obec Rybky, sídlom: Rybky 110, 906 04 Rybky, IČO: 00 309 915 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), prípadne s inými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás alebo z verejnej dostupných zdrojov. Zásady ochrany osobných údajov, ktorými si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť, poskytujú informácie všetkým dotknutým osobám, a to ako v zmysle čl. 13 Nariadenia (t. j. v prípadoch, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby), tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia (t. j. v prípadoch, kedy Prevádzkovateľ získa Vaše osobné údaje od inej osoby alebo z verejnej dostupných zdrojov).

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrenia uvedených v Internej smernici.

Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít ako Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente, a zároveň v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu, nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva. 

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese Obec Rybky, o. ú.: Rybky 110, 906 04 Rybky alebo e-mailom na e-mailovej adrese dpo@obecrybky.sk.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami Predpisov o ochrane osobných údajov, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý je spolu s týmto dokumentom zverejnený na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.obecrybky.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Kedy sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje ?

Plnenie zmluvných povinností – Vaše osobné údaje spracúvame pri plnení zmluvy, ak sme s Vami v postavení dotknutej osoby uzatvorili zmluvu, a to v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností.

Plnenie zákonných povinností – Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje pri plnení našich zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z  predpisov o účtovníctve, z predpisov upravujúcich evidenciu obyvateľov, poskytovanie sociálnych služieb a mnohých ďalších predpisov upravujúcich činnosť Prevádzkovateľa ako orgánu územnej samosprávy. 

Plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi – V niektorých vymedzených prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme., napr. pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Prevádzkovateľa alebo pri zabezpečovaní verejného poriadku monitorovaní verejných priestranstiev v obci kamerovým systémom.

Oprávnený záujem – Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany, a ak nad týmito záujmami neprevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody. Oprávnený záujem aplikujeme napr. pri vyhotovovaní a zverejňovaní fotografií z verejných podujatí organizovaných v obci.

Súhlas – v určitých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, ktorý si od Vás vyžiadame a ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje spracúvame vždy len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, teda spracovávanie je vždy vykonávané v súlade so zásadou zákonnosti.

Všetky konkrétne účely a právne základy spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Ak by v niektorých prípadoch neprišlo by k poskytnutiu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi, nemohol by si Prevádzkovateľ splniť svoje povinnosti uložené Prevádzkovateľovi osobitnými právnymi predpismi alebo s Vami, v postavení Dotknutej osoby, uzatvoriť zmluvu. Špecifikáciu účelov spracúvania Vašich osobných údajov, pri ktorých je spracúvanie zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj pri zabezpečovaní priebehu volieb, ktoré sa konajú v obci Rybky (voľby do orgánov samosprávy obce, voľby do orgánov samosprávy vyššieho územného celku, voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a voľby Prezidenta Slovenskej republiky).

Všetky bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom pri zabezpečovaní priebehu volieb nájdete tu.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby si plnil zmluvné a zákonné požiadavky, spracúval osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úloh vo verejnom záujem alebo na spracúvaní ktorých má oprávnený záujem, vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania.

To znamená, že od Vás nevyžadujeme osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Kategórie dotknutých osôb, ako aj spracúvaných osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania sú špecifikované v Zázname o spracovateľských činnostiach.  

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zákonné povinnosti alebo ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom plnenie úlohy vo verejnom záujme, oprávnený záujem alebo Váš súhlas, stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. uchováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva, ak tomu nebránia osobitné právne predpisy.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov stanovená v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa a v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Registratúrny plán Prevádzkovateľa nájdete tu.

V prípade Vašej požiadavky Vám kedykoľvek poskytneme ďalšie informácie o dobe uchovávania Vašich osobných údajov a kritétiách na jej určenie, ktorá je stanovená v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa alebo v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú tieto informácie poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, na základe Vášho podnetu tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo na výmaz (zabudnutie) je však potrebné posúdiť na základe individuálnych okolností.  Napríklad, môžu existovať  určité okolnosti alebo prípady, vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, ktoré nám budú brániť vo vymazaní Vašich osobných údajov, čo znamená,  že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich vy ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme, na základe Vašej žiadosti, Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste nám, ho udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak máte pocit, že vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad ochrany osobných údajov môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Obec Rybky, Rybky 110, 906 04 Rybky,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@obecrybky.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov.

V niektorých prípadoch (zverejňovanie fotografií a záznamov z verejných podujatí v obci na profile prevádzkovateľa na sociálnej sieti a pri odpovedaní na správy dotknutých osôb na profile Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc, ktorá je certifikovaná v rámci programu EU – US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov v súlade s požiadavkami Predpisov o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. správcovi dane, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, Úradu na ochranu osobných údajov, okresnému úradu a pod., ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje získané Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, ktorými v súčasnosti sú:

  • spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky a
  • spoločnosť poskytujúca softvér na správu účtovných dokladov.

Prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov so svojimi sprostredkovateľmi a vedie zoznam svojich sprostredkovateľov.

Prevádzkovateľ využíva pri spracúvaní osobných údajov výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke www.obecrybky.sk súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webových stránok. Slúžia napr. na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky alebo na meranie návštevnosti webovej stránky.

Na webovej stránke www.obecrybky.sk používa Prevádzkovateľ iba funkčné (esenciálne) cookie súbory, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky, bez zaznamenávania údajov o návštevnosti na webovej stránke alebo bez iného spracúvania Vašich osobných údajov. Funkčné súbory cookies je v zmysle platnej legislatívy Prevádzkovateľ oprávnený na webovej stránke využívať aj bez Vášho súhlasu. 

Používanie súborov cookies môžete spravovať prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača, napr. ich môžete hocikedy zablokovať alebo vymazať čo znamená, že webová stránka nebude do Vášho zariadenia ďalej ukladať súbory cookies. 

Ak zablokujete využívanie funkčných cookie súborov využívaných Prevádzkovateľom na webovej stránke, niektoré funckie webovej stránky sa Vám nemusia zobrazovať správne.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.5.2018.

Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť Zásady ochrany osobných údajov. V prípade zmeny Zásad ochrany osobných údajov Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi 14 dní vopred.