Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

14

júl

Zmluva o poskytnutú účelovej dotácie-stoličky o KD

28

jún

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb-RVC Senica

12

jún

FD/2023/057-FD/2023/111

1

jún

Mandátna zmluva Obec Rybky-Ružička and Partners sro.

19

máj

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

1 2 3 353 354