Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

30

marec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – N.Enevová

22

marec

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke (sčítanie osôb)

9

marec

Kúpna zmluva (pozemky Záhumenice)

8

marec

FD/2020/117-332

22

január

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s TTSK

1 2 341 342